Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina
Pana Mirosława Mikietyńskiego
w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta
w Koszalinie 4 kwietnia 2008 roku odbył się
IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej
pod hasłem DZIEJE KOSZALINA - NASZE DZIEJE
o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9.

zobacz III Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2007

zobacz II Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2006

zobacz I Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2005

Zespół Szkół Nr 9 serdecznie dziękuje
Panu Prezydentowi Miasta Koszalina
za Honorowy Patronat nad Imprezą
a także firmom: APIX, "Głos Koszaliński", MIKRO
(przy ul. Domina 1),
Radio Koszalin S.A., Telewizja Kablowa Koszalin "MAX"
za ufundowanie cennych i atrakcyjnych nagród rzeczowych

INFORMACJE O KONKURSIE ZREDAGOWANE PRZEZ PORTAL GK24.PL

50 ZDJĘĆ Z FINAŁU - "DZIEJE KOSZALINA - NASZE DZIEJE"

fot. Krzysztof Sokołów

I miejsce zajął Paweł Rydzewski
uczeń Gimnazjum nr 7 w Koszalinie - nauczyciel Pan Waldemar Wdowiak
G R A T U L U J E M Y ! ! !

LINKI NASZYCH SPONSORÓW - kolejność alfabetyczna:

W IMIENIU NASZYM I MŁODZIEŻY - DZIĘKUJEMY!!!

NAJLEPSZE PRACE FINAŁU:


I miejsce - Paweł Rydzewski Gimnazjum nr 7 w Koszalinie,
nauczyciel Pan Waldemar Wdowiak


II miejsce - Karol Sejka Gimnazjum nr 1 w Koszalinie,
nauczyciel Pan Grzegorz Adler


III miejsce - Anna Buss Gimnazjum nr 3 w Koszalinie,
nauczyciel Pani Bożena Bukowska

 W etapie finałowym IV Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej udział wzięli:

zobacz galerię najlepszych prac I etapu Konkursu

JURY Konkursu - zaproszeni Goście oraz nauczyciele Zespołu Szkół Nr 9.

 

.::  REGULAMIN  KONKURSU  ::.

1.  Organizator

IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

2.  Uczestnicy

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny.

W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych miasta Koszalina oraz miejscowości ościennych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów interesujących się zastosowaniami grafiki komputerowej w technologii informacyjnej.

3.  Cele

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów szkół gimnazjalnych.

·       Promocja poszczególnych szkół oraz miasta Koszalina poprzez zaprojektowanie planszy do wykorzystania m.in. na stronach internetowych.

·         Propagowanie walorów regionu koszalińskiego i miasta Koszalina wśród młodzieży.

·         Rozwijanie zainteresowania środowiskiem lokalnym.

·         Zwrócenie uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie środowiska lokalnego.

·         Pielęgnowanie edukacji regionalnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

·         Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w dziedzinie technologii informacyjnej.

·         Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

·         Przyczynianie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia.

·         Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką technologii informacyjnej.

·        Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

·         Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach.

4.     Organizacja 

Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo:

I ETAP

 • W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym opracowaniu projektu elektronicznej pocztówki (planszy) o wymiarach 800x600 pikseli, którą można zamieścić na przykład na stronach internetowych,
  na temat:
  ZABYTKI MIASTA KOSZALINA.

 • Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres e-mail: zs9koszalin@o2.pl lub rafalkoszalin@o2.pl do dnia 20 marca 2008 roku (włącznie).

 • Jedna osoba może wysłać maksymalnie dwie prace.

 • W e-mailu z pracą konkursową należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły a także imię i nazwisko nauczyciela informatyki.

II ETAP - FINAŁOWY

 • Drugi etap – finałowy – analogicznie jak w ubiegłych latach odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu.

 • Do udziału w nim zostaną zaproszone osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej wykonały najciekawsze „epocztówki” (plansze) podczas pierwszego etapu oraz osoby, które zgłosiły się do Konkursu pomijając pierwszy etap; maksymalnie 14 osób.

 • O udziale w drugim etapie uczniowie zostaną powiadomieni poprzez adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie do Konkursu oraz za pośrednictwem swego nauczyciela informatyki.

 • Drugi etap Konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2008 roku o godzinie 10:00.

 • Podczas drugiego etapu uczestnicy przez 120 minut muszą samodzielnie wykonać e-pocztówkę (planszę) na temat: „DZIEJE KOSZALINA – NASZE DZIEJE”.

 • W czasie pracy w etapie finałowym uczniowie mają dostęp do następujących aplikacji: system MS WINDOWS XP Professional, GIMP 2.0, Pakiet COREL GRAPHICS SUITE 13PL. Uczestnicy etapu finałowego mają dostęp do zdjęć zgromadzonych na dysku komputera natomiast nie mają dostępu do Internetu, w celu wyeliminowania ewentualnego pobrania wcześniej wykonanych prac.

5.  Tryb pracy Komisji Oceniającej prace uczestników - Jury

W skład Jury wchodzą nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących IV edycję Konkursu.

Do zadań Jury należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6.  Zasady oceny pracy

Komisja ocenia wykonane projekty graficzne, dostosowanie narzędzi i ich możliwości do uzyskanego efektu oraz styl i sposób wykorzystania wiedzy.

Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia nieistotne dla rozwiązania problemu.

Przewidziany czas pracy Jury nie powinien przekroczyć 20 minut.

7. Laureaci

Laureatami Konkursu są osoby, które zajęły I, II, III miejsce etapu finałowego, otrzymują oni nagrody główne.

Dopuszcza się możliwość przyznania przez Jury wyróżnień i nagród.

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego dostaną Certyfikaty Uczestnictwa w IV Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej, które będą uznawane przez Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, podczas naboru do klas I w roku szkolnym 2008/2009.

8. Inne

Ø       Łączny czas trwania Konkursu nie powinien przekroczyć 3 godzin – według poniższego harmonogramu:

o        Uroczyste powitanie uczestników oraz zaproszonych gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie - 10 minut,

o        Wprowadzenie w zagadnienia grafiki komputerowej - 20 minut,

o        Część praktyczna Konkursu - 120 minut,

o        Ocena prac przez Jury, wręczenie nagród i pożegnanie - 15 do 30 minut.

Ø       Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z dojazdem uczniów na Konkurs.

Ø       Prace wykonane przez uczestników zarówno w pierwszym jak i drugim etapie przechodzą na własność organizatora Konkursu i mogą być publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp.).

Ø       Uczeń podpisujący się pod pracami zgłoszonymi do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż prace wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

Ø       Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: zs9koszalin@o2.pl lub rafalkoszalin@o2.pl oraz telefonicznie: tel 094 342 53 08; tel/fax 094 342 44 23.

.:: PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE STRONY KONKURSU ::.