Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina,
Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty
oraz
Jego Magnificencji Rektora
Politechniki Koszalińskiej

w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
w Koszalinie
5 kwietnia 2019 roku
odbył się

IV Wojewódzki Konkurs
Grafiki Komputerowej
pod hasłem
"KOSZALIN MIASTEM TRADYCJI"

o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA".
 
 ..::: ZOBACZ PEŁNE ARCHIWUM KONKURSU :::.. 

zobacz XIV MKGK 2018, czyli III Wojewódzki MKGK 2018
 
zobacz XIII MKGK 2017, czyli II Wojewódzki MKGK 2017
 
zobacz XII MKGK 2016, czyli I Wojewódzki MKGK 2016
 

zobacz XI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2015

zobacz X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2014

zobacz IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2013


zobacz VIII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2012

zobacz VII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2011
 

zobacz VI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2010
 

zobacz V Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2009

zobacz IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2008

zobacz III Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2007

zobacz II Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2006

zobacz I Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2005

 

Organizator dziękuje Panu Rafałowi Pieczyńskiemu, absolwentowi ZS Nr 9 za opracowanie logo MKGK.
zobacz zdjęcia Koszalina do wykorzystania w pracach konkursowych
REGULAMIN I OMÓWIENIE ZASAD KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:
:: GIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   RAFAŁ TRACZYK
:: PONADGIMNAZJALNYCH ::
prowadzący:   WALDEMAR RYDZEWSKI
 
UWAGA!!! DODATKOWE PODZIĘKOWANIA DLA FIRM:

|--> PIEKARNIA "DRZEWIANY", WACŁAW CHODKOWSKI
           - KOSZALIN, UL. ZWYCIĘSTWA 163
|--> PIEKARNIA "TWOJE PIECZYWO", GRZEGORZ WODECKI
           - KOSZALIN, UL. SIKORSKIEGO 4K
|--> PIEKARNIA CUKIERNIA "ASPROD", Kawiarnia Emka
           - KOSZALIN, UL. JANA PAWŁA II 20, LOKAL NR 03

...ZA SŁODKI, OBFITY I SMACZNY POCZĘSTUNEK :-)
 

 
NASZĄ IMPREZĘ ZASZCZYCILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ:

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Pan Bogusław Ogorzałek,
Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej Pani prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka,
Inspektor Wydziału Edukacji Pani Renata Zmysłowska oraz Redaktorzy:
Telewizji Kablowej Koszalin "MAX", gazety "Miasto", Radia Koszalin i innych lokalnych mediów.
 
W IMIENIU UCZESTNIKÓW IMPREZY I SWOIM
ORGANIZATORZY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ PRZYBYŁYM GOŚCIOM,
SPONSOROM, NAUCZYCIELOM I WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM KONKURSU
ZA WIELOLETNIĄ, NIEZAWODNĄ WSZELKĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ.
 
 

 
ZDJĘCIA Z KONKURSU - fot. Krzysztof Sokołów
 

 

W FINALE DYPLOMY OTRZYMALI:

1 miejsce - Szymon Kobus
2 miejsce - Artur Myszko
3 miejsce - Kacper Stocki
4 miejsce - Bartłomiej Suszek
5 miejsce - Aleksander Kulesza

6 - Aleksandra Suska
7 - Dawid Ślusarski
8 - Julia Oleszyńska
9 - Dawid Drozdowski
10 - Michał Bernacki
11 - Filip Kołodziejczak
12 - Kacper Krawiec
13 - Filip Skrzypkowski
14 - Miłosz Martenka


UWAGA !!!
Miejsca od 1 do 5 dodatkowo
zostały nagrodzone punktami,
uwzględnianymi podczas rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020,
w województwie zachodniopomorskim.

:: NAJLEPSZE PRACE FINAŁOWE ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

DO FINAŁU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

FINAŁ: 5 kwietnia 2019 roku
godzina 10:00 | sala 32 | II piętro

IMIĘ i NAZWISKO, KLASA SZKOŁA OPIEKUN
Aleksandra
Suska, 3
GIM nr 6
Koszalin
Pani Agnieszka
Różycka
Dawid
Ślusarski, 3
GIM nr 6
Koszalin
Pani Ewa
Pelowska
Aleksander
Kulesza, 3
GIM nr 4
Koszalin
Pani Monika
Kołodziejek
Dawid
Drozdowski, 3
GIM nr 4
Koszalin
Pani Monika
Kołodziejek
Filip
Kołodziejczak, 8
SP
Iwięcino
Pani Monika
Kołodziejek
Artur
Myszko, 3
GIM
Sianów
Pan Krzysztof
Sosnowski
Michał
Bernacki, 8
SP nr 10
Koszalin
Pan Roman
Stępniak
Szymon
Kobus, 7
SP nr 13
Koszalin
Pan Sławomir
Zdanowicz
Filip
Skrzypkowski, 8
SP nr 17
Koszalin
Pan Parys
Trojan
Kacper
Krawiec, 3
GIM nr 11
Koszalin
Pan Krzysztof
Cichosz
Bartłomiej
Suszek, 7
SP
Tuczno
Pan Arkadiusz
Moliński
Kacper
Stocki, 3
GIM
Tuczno
Pan Arkadiusz
Moliński
Miłosz
Martenka, 3
GIM
Tuczno
Pan Arkadiusz
Moliński
Julia
Oleszyńska, 3
GIM
Wałcz
Pani Agnieszka
Manyś

!!! UWAGA !!! WAŻNE !!!
PROSIMY O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI POWYŻSZYCH
DANYCH OSOBOWYCH.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: NAJLEPSZE PRACE I ETAPU ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 !!! UWAGA !!!  IV Wojewódzki Konkurs
Grafiki Komputerowej został wpisany
do wykazu zawodów wiedzy (...) ustalonego
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
i jest uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
- link do wykazu na stronie www KO Szczecin

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 

 

W FINALE DYPLOMY OTRZYMALI:

1 miejsce - Krzysztof Hałasa
2 miejsce - Julia Przybył
3 miejsce - Oliwia Czyżak
4 - Oliwia Gałwa
5 - Magdalena Kocimska
6 - Sandra Sadowska
7 - Krystian Szajewski
8 - Hania Cygan
9 - Dominik Czarnas
10 - Marianna Konarzewska
11 - Mateusz Szewczak
 
(pozostałe osoby - nieobecne)

:: NAJLEPSZE PRACE FINAŁOWE ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Punktacja Grand Prix - LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

REGULAMIN KONKURSU - plik PDF

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 

RODO - administrowanie danymi na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; art.6)
 
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia IV Wojewódzkiego Konkursu
Grafiki Komputerowej Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz wyłonienia laureatów
oraz finalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).
 
• Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie odpowiednich przepisów prawa (w tym instytucjom biorącym udział w organizacji
i przeprowadzeniu konkursu, wymienionym na niniejszej stronie internetowej w roku kalendarzowym 2019).
 
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
dane pozyskano, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej
przeprowadzanej przez archiwum państwowe.
 
• Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
• Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 
• Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
• Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych
jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list uczestników.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych).

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia
przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu
do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie
Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że został poinformowany o: adresie siedziby administratora danych,
pod którym dane są zbierane i przetwarzane; celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku
podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; prawie wglądu do treści
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania; możliwości wniesienia żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych; możliwości wniesienia sprzeciwu. Celem wzięcia udziału
w Konkursie konieczna jest pełna akceptacja zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! PRZEWIDUJEMY NAGRODY !!!

.:: PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE STRONY KONKURSU ::.