Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina,
Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty
oraz
Jego Magnificencji Rektora
Politechniki Koszalińskiej

w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta
w Koszalinie
odbył się

V Wojewódzki Konkurs
Grafiki Komputerowej
 
POCZĄTEK ŚWIATOWEJ
PANDEMII "COVID-19"
 ..::: ZOBACZ PEŁNE ARCHIWUM KONKURSU :::.. 

::: PROTOKÓŁ z V WKGK 2020 - w pandemii "COVID-19" :::
 
zobacz XV MKGK 2019, czyli IV Wojewódzki MKGK 2019
 
zobacz XIV MKGK 2018, czyli III Wojewódzki MKGK 2018
 
zobacz XIII MKGK 2017, czyli II Wojewódzki MKGK 2017
 
zobacz XII MKGK 2016, czyli I Wojewódzki MKGK 2016
 

zobacz XI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2015

zobacz X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2014

zobacz IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2013


zobacz VIII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2012

zobacz VII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2011
 

zobacz VI Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2010
 

zobacz V Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2009

zobacz IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2008

zobacz III Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2007

zobacz II Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2006

zobacz I Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej 2005

 

Organizator dziękuje Panu Rafałowi Pieczyńskiemu, absolwentowi ZS Nr 9 za opracowanie logo MKGK.
zobacz zdjęcia Koszalina do wykorzystania w pracach konkursowych
REGULAMIN I OMÓWIENIE ZASAD KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:
:: PODSTAWOWYCH ::
prowadzący:   RAFAŁ TRACZYK
:: PONADPODSTAWOWYCH ::
prowadzący:   WALDEMAR RYDZEWSKI

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: OSTATECZNE WYNIKI - PDF ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

DO FINAŁU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

IMIĘ i NAZWISKO, KLASA SZKOŁA OPIEKUN
Damian
Dalak, 8
PSP
Mierzyn
Pani Gabriela
Kaźmierowska
Maciej
Buniak, 8
PSP
Lekowo
Pan Hubert
Piekarski
Mikołaj
Mieszkowski, 8
PSP
Oparzno
Pan Hubert
Piekarski
Bartłomiej
Suszek, 8
SP
Tuczno
Pan Arkadiusz
Moliński
Mateusz
Krzyżanowski, 8
SP
Tuczno
Pan Arkadiusz
Moliński
Jan
Kempa, 8
SP
Wrześnica
Pani Ewa
Gargas
Bartosz
Ciechanowicz, 8
SP nr 3
Koszalin
Pani Bożena
Bukowska
Ksawery
Piasecki, 7
SP nr 3
Koszalin
Pani Bożena
Bukowska
Mateusz
Jankowski, 7
SP nr 3
Koszalin
Pani Bożena
Bukowska
Paulina
Mallek, 7
SP nr 3
Koszalin
Pani Bożena
Bukowska
Kamil
Kwaśniewski, 8
SP nr 4
Wałcz
Pani Ewa
Lewandowska
Mikołaj
Bazyli, 8
SP nr 7
Koszalin
Pani Danuta
Jędrychowska-Peters
Szymon
Kobus, 8
SP nr 13
Koszalin
Pan Sławomir
Zdanowicz
Natalia
Bryzek, 7
SP nr 23
Koszalin
Pan Krzysztof
Cichosz

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: NAJLEPSZE PRACE I ETAPU ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

 !!! UWAGA !!! KOMUNIKAT !!! 
V Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej
został wpisany do wykazu zawodów
wiedzy (...) ustalonego przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
i jest uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021
- WYKAZ DOSTĘPNY NA STRONIE KO SZCZECIN

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: REGULAMIN KONKURSU ::

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:
 

 

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

:: UWAGA - KOMUNIKAT ::
 
Odwołany został etap finałowy
Konkursu dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.
Konkurs w tej kategorii
pozostaje nierozstrzygnięty.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

     I ETAP

Do wykonania są trzy prace o tematyce:

1. „30 Listopada - Powstanie”
    - w postaci kartki o rozdzielczości 2400x1200 px
2. „Boże Narodzenie”
    - kartka świąteczna rozdzielczość 1200x1200 px
3. „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
    - tapeta komputerowa rozdzielczość 1600x1200 px

Terminy nadsyłania prac:

1. „30 Listopada - Powstanie”
    do 24.11.2019 (włącznie)
2. „Boże Narodzenie”
    do 18.12.2019 (włącznie)
3. „Moje miejsce Moja Ojczyzna”
    do 15.03.2020 (włącznie)

W pierwszym etapie zawody polegają na samodzielnym
opracowaniu projektu elektronicznej grafiki, pocztówki
(planszy), tapety o zadanych wymiarach, którą można
zamieścić na przykład na stronach internetowych.

Uczniowie wykonane przez siebie prace powinni
zapisać w formacie „JPG” i wysłać na adres
e-mail: zs9-koszalin@o2.pl. Jedna osoba może
wysłać maksymalnie jedną pracę z danego tematu.

W e-mailu z pracą konkursową należy umieścić
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika,
klasę, nazwę szkoły.

Poszczególne prace będą oceniane
(punktacja Grand Prix):
1. miejsce - 30 pkt
2. miejsce - 27 pkt
3. miejsce - 24 pkt
4. miejsce - 21 pkt
5. miejsce - 18 pkt
6. miejsce - 15 pkt
7. miejsce - 12 pkt
8. miejsce - 9 pkt
9. miejsce - 6 pkt
10. miejsce - 3 pkt
– pozostali uczestnicy - 1 pkt

Punkty trzech prac będą sumowane i powstanie
klasyfikacja Grand Prix Konkursu (klasyfikacja będzie
publikowana na niniejszej stronie internetowej).

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

RODO - administrowanie danymi na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; art.6)
 
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia IV Wojewódzkiego Konkursu
Grafiki Komputerowej Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz wyłonienia laureatów
oraz finalistów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).
 
• Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie odpowiednich przepisów prawa (w tym instytucjom biorącym udział w organizacji
i przeprowadzeniu konkursu, wymienionym na niniejszej stronie internetowej w roku kalendarzowym 2019).
 
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
dane pozyskano, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej
przeprowadzanej przez archiwum państwowe.
 
• Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
• Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 
• Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
• Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych
jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list uczestników.

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych).

:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:=:.:

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia
przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu
do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie
Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że został poinformowany o: adresie siedziby administratora danych,
pod którym dane są zbierane i przetwarzane; celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku
podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; prawie wglądu do treści
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania; możliwości wniesienia żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych; możliwości wniesienia sprzeciwu. Celem wzięcia udziału
w Konkursie konieczna jest pełna akceptacja zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! PRZEWIDUJEMY NAGRODY !!!

.:: PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE STRONY KONKURSU ::.